ПолитикаРусе

Визия Русе на Галин Григоров кандидат за кмет на Русе на ВМРО – Българско национално движение и НФСБ

ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО
(ВИСОКА ЦЕЛ ЗА ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ И ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ В РУСЕ)
Визия на Галин Григоров, кандидат за кмет на Русе
на ВМРО – Българско национално движение и НФСБ

РУСЕ e флагман сред българските градове, които винаги са имали и продължават да имат високи цели за висок жизнен стандарт и за високо качество на живот на своите жители. Нещо повече, това е ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ГРАД, през който в следосвобожденска България, а и преди това, още когато е център на вилает в Османската империя, по нашите земи навлизат и първите европейски стандарти и достижения на цивилизацията, която е фундамент на днешния съвременен свят.

Жизненият стандарт е обобщено понятие. Най-общо казано, това е възможността на хората за достъп до необходимото количество и качество на стоките и услугите, от които те имат нужда и потребяват в ежедневието.

Чрез понятието ЖИЗНЕН СТАНДАРТ се отчитат преди всичко материални храктеристики, като, разбира се, не пренебрегваме и духовните измерители в съдържанието му. За определяне на жизнения стандарт се използват индикатори като „брутен вътрешен продукт“ (БВП), брой и доход на глава от населението, демографски характеристики, заетост, инфраструктура, достъп до качествено образование, здравеопазване, социални придобивки, очаквана продължителност на живота и още стотици други неща от измеримия свят. Изброеното дотук е в приемливия регистър на разбирането за нормален стандарт, докато обратното – ниският стандарт винаги носи отрицателни характеристики при оценка на управленските практики. Той е съпътстван от ДЕФИЦИТИ и десетки други кризи, и отрицателни последици върху по-горе изброените сфери.

Средният коефициент на материален жизнен стандарт в ЕС през 2017 г. е бил 46,6%, – 45,6%, докато в България цифрата е „смазваща“ – едва 7% , което ни нарежда на последно място сред държавите в общността. В тези именно характеристики европейският някога Русе решително изостава през последните 12 години – откакто членуваме в ЕС, от градове като София, Варна, Стара Загора, Бургас.

С визията „ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО…“ искаме да кажем също ВИСОКО и КАТЕГОРИЧНО НЕ на провинциалния комплекс за малоценност и на примиренческия манталитет в подходите към насъщните и най-важните проблеми на града.

С визията „ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО…“ предлагаме на Русе и на русенци излизане от контекста на половинчатото ни европеизиране, за да погледнем прагматично към описания вече 12-годишен бавен растеж на страната в сравнение с останалите държави от ЕС. Ние можем и трябва да бъдем град- еталон, какъвто Русе е бил от втората половина на 19 в. до Освобождението и след това. По това време Русе е най-големият град в Княжество България и е първата българска община, която започва да се развива по ясно артикулиран и предложен на обществеността градоустройствен план. ЕТО ЗАЩО считаме, че и днес русенци заслужават самочувствието да се измерват реално – ТУК и СЕГА, във своето време – с ентусиазма и волята на предходниците, които са променяли града, за да живеят в него поколенията след тях.

Аргументите ни за подобно съизмерване са два.

Първо, членството ни в Европейския съюз и геостратегическото разположение на нашия град са потенциал, който е отправна точка за високо самочувстие.

И второ, фокусът на съвремието се премества все повече и повече към регионите с големи градове, т.нар. „метрополии“. Развитието на подобни центрове изцяло ще определя бъдещото териториално и социално-икономическо развитие навсякъде по света, включително в Европа и в България.

С визията ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО ние формулираме НОВАТА цел за икономически просперитет на Русе: ДА СТАНЕМ първия град в България, който се развива като един от икономическите „мотори“ за излизане на страната от унизителната последна позиция В ЕС. Това означава, че кметският екип трябва да поеме решителен курс към възходящо икономическо развитие и рязко повишаване на жизнения стандарт на русенци.

Визията „ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО“ ще използва за фундамент човешкия потенциал на русенци, защото жителите на този прекрасен град са най-безценният капитал, с неизчерпаем духовен и волеви ресурс за реализиране на програмата за възходящо социално-икономическо развитие на Русе.

Визията“ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО“ включва и законодателни инициативи. Като държавно устройство и съвременна държавност, в момента България е от така наречените „унитарни“, т.е. единни държави, с централизирано, пирамидално управление. Приходите в бюджета се формират от данъците на гражданите и фирмите. За изминалите 30 години, последните 12 от които са в условията на европейска демокрация, разходите по поддръжката и функционирането на ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР продължават да се разпределят по една и съща финансова матрица. Едни градове/региони са облагодетелствани за сметка на други. Примерът е повече от показателен. Брутният вътрешен продукт (БВП) на човек от населението по най-актулни данни за София е 30 295 лв., а за Русе – 11 152 лв. Това е дълбока диспропорция, което означава, че стандартът на живот на русенци е три пъти по-нисък от този на софиянци. Затова в бъдещото управление на община Русе, ако русенци гласуват за Галин Григоров, неговият бъдещ екип ще работи практически и върху предложения за законопроекти за фискална децентрализация и за преодоляване на регоналните неравенства, нещо което е в програмата на ВМРО – Българско национално движение. В съвременните условия става все по-очевидна необходимостта за пренасочване на по-голяма част от държавния бюджет към местните региони – общини и области. Разбира се, без инициативност на местните органи за самоуправление въпросното „пренасочване“ няма как да се материализира в резултатен способ и да осигури финансов ресурс за постигането на високите цели, които сме поставили в нашата НОВА УПРАВЛЕНСКА ВИЗИЯ.

РУСЕ – ГРАД С ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ В ИНТЕРЕС НА ХОРАТА
Визията ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО е израз на волята ни да привлечем колкото се може повече преки чуждестранни инвестиции. Или ако използваме метафората от филма „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ – необходима е наистина непресъхваща воля за диалог и комуникация с деловия свят, чиито възможности за развитие и усъвършестване са необятни. Важно е как ще се презентираме/представим в очите на деловите среди, какво и как ще им предложим, за да ги накараме да вложат парите си не някъде другаде, а именно в Русе. Като един от знаковите градове по долното течение на Дунав, с голям университет- специализиран в техническите направления на науката и познанието, Русе може и трябва да стане инициатор на международен бизнесфорум, който ще дискутира и артикулира по нов начин практическите ползи от инвестиции именно в крайдунавския регион.

Ето че стигаме и до един много важен и съществен проблем в съвременната ни битност на европейци и граждани. Става дума за обществено известните, дискутирани непрекъснато и все така НЕПРЕОДОЛИМИ пречки пред чуждестранните инвестиции, торпилирани от неизкореними корупционни управленски практики. Всеизвестна е максимата/правилото, че корупцията облагодетелства личния интерес и не дава шанс общия интерес. Затова поемаме ангажимента към необратим курс в защита на ОБЩИЯ ИНТЕРЕС, именно чрез ефективно управление в интерес на хората. И затова предлагаме следните 12 управленски принципи, към които ще се придържаме, ако получим доверието на русенци: (1)Участие, представителство и провеждането на честни избори; (2)Отзивчивост; (3)Ефикасност и ефективност; (4)Откритост и прозрачност; (5) Върховенство на закона; (6)Етично поведение; (7)Компетентност и капацитет; (8)Иновативност и готовност за промяна; (9)Устойчивост и дългосрочна ориентация; (10)Стабилност на финансовия мениджмънт; (11)Социално сближаване, права на човека и културно многообразие; (12) Перфектна отчетност.

Така подредено и обществено продкрепено, местното самоуправление ще накара чуждестранните инвеститори да вземат свои бизнесрешения в интерес на Русе и за развитие на русенската икономика.

РУСЕ – ГРАД НА ИНДУСТРИЯТА И ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Предимствата на Русе като географско местоположение и инфраструктура са отдавна известни и много пъти изтъквани по всякакви поводи, отнасящи се до икономическото развитие на общината. Тези предимства обаче трябва да се оползотворят по нов начин, за да постигнем очертания по горе нов икономически подем.

Стремежът ни е да имаме работеща икономика на познанието и новите технологии, които генерират навсякъде по света и по – високи доходи. Ето няколко щрихи към материализирането на подобен стремеж:
– да търсим и да постигаме ефективната комбинация от съвременно образование на базата на активна и агресивна- в добрия смисъл на думата, общинска политика за привличането на класни инвеститори на територията на Русе и на общината. Ще развиваме онези сектори в икономиката, които носят по-висока и трайна принадена стойност. Това са предприятия и предприемачески инициативи с потребности от висококвалифициран, интелектуален труд. Те винаги са по-високоплатени и са ускорители на постепенното покачване на доходите и в останалите социално-икономически сфери.
– Оформянето на нови индустриални зони върху общински терени, профилирани в областта на високите технологии и екологично чистите производства. Създаване на високотехнологичен, иновативен парк.
– Ще конструираме постоянна работна група за привличане на потенциални инвеститори – от процеса на събиране на информация, през мотивиране на инвестиционното решение и изготвянето на необходимите проекти, до получаването на съответните разрешения за реализацията им.
– Активизиране и преформатиране на досегашните усилия за представяне на предимствата от инвестиции в Русе и региона, включително чрез засилване на връзките с побратимените градове и чрез търсенето на нови пътища, не само за европейско коопериране в изброените сфери.
– Осигуряване на удобен транспорт за работещите в новите технологични паркове, което не може да бъде постигнато с остарялата и осъвременявана „на парче“ структура на общинските превози. Целта е да се „пренастроят“ изцяло транспортът и логистиката в общината, за да инжектираме свеж стимул за растеж на икономиката и местния бизнес.
– Бъдещето на Русе като голям транспортен център също може да бъде решено с по-решителна общинска инициатива. Върху общински терен по поречието на Дунав може да бъде изградено първото общинско пристанище с терминал за контейнери, което ще „затвори“ съвсем логично веригата река – ЖП транспорт – море. Това ще ни превърне в транспортен възел и входна врата на Централна Европа към Черно море и Азия („Пътят на коприната“.) Ако се разработи от професионалисти – партньори на местната управа, общинското летище в Щръклево може да даде решителен тласък за развитието на региона. Но за това е необходима много сериозна работа по намирането и привличането на сериозен инвеститор с капацитет в наземното управление на летателния каргобизнес.
– Туризмът също се нуждае от нов импулс. Със способите на публично-частното партньорство общината трябва да започне да строи дълго отлаганите и обещавани на русенци етнографско и рибарско селище. Това са места, където могат да се експонират по подходящ начин характерните отлики на културно-историческото ни наследство. Така десетките хиляди туристи от пасажерските кораби ще преседяват и ще харчат парите си в Русе, вместо да поемат с автобусите към други региони на страната. Не е за подценяване идеята да се помисли за коопериране с община Иваново и за създаването на обща финансова програма, която да осигури средства за атрактивно възстановяване на част от крепостната стена на средновековния град Червен. Обектът се нуждае от ефектно осветление, подходящ и удобен транспорт, за да се превърне уникалната крепост в един от най-посещаваните туристически обекти у нас.
– Създаването на туристически продукт „Дунавиада“ може да съдържа няколко сегмента: Яхтено пристанище на територията на града; Туристически комплекс на остров „Люляк”, синхронизиран със законите по опазването и съхранение на околната среда; нови дестинации по живописния каньон на Поломието; Почистване на коритото на река Русенски Лом и създаването на реални възможности за туризъм с лодки. В същия продукт „Дунавиада“ предвиждаме прокарването на велосипедна алея от Басарбовския манастир до пещерата Орлова чука (64 км) по програмата „ИНТЕРРЕГ – мярка 1“

РУСЕ – ГРАД С ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩИ СЕ МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Визията ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО е израз на убеждението ни, че държавите с икономика, която генерира висок жизнен стандарт, разчитат преимуществено на развитието на малки и средни предприятия. Точно тези стопански субекти съставляват 98% от бизнеса в Европейския съюз и генерират 67 % от работните места в общността. Те са основен двигател на икономическия растеж, място за иновации, като осигуряват постоянна заетост и социална интеграция. Неслучайно Европейската комисия работи в подкрепа на тези предприемачи и поощрява подобряването на средата за бизнес чрез улеснен достъп до финансиране от европейските инвестиционни фондове. От бившите социалистически страни Полша усети най-рано променената стратегия в подкрепа на МСП и се възползва от нея, за да влезе през 2018 г. в списъка на най-богатите държави в света.

В България подкрепата за МСП е незначителна. Актуалната статистика сочи, че около 53% от нефинансовите предприятия с персонал до 50 човека попадат в категорията ”малки предприятия”, според критериите на Евростат. Най-висок у нас е делът на фирмите с персонал до 10 души – близо 90 %. Затова за Русе е от особена важност да заложи именно на подобен икономически ресурс – към разкриването на нови МСП и подкрепа за тяхното развитие. Ще ни бъде необходима гъвкава и профилирана политика в поощряването на малките и средните предприятия, като преимущество ще се дава на вече описаните по-горе във визията фирми от областта на високите технологии и иновациите. Общината ще подкрепя стопански субекти, които планират растеж чрез развитие на експортния си потенциал и достъп до нови пазари. Подобна специална подкрепа е на базата на констатации на Световния икономически форум и на Международния валутен фонд: през 2020 година азиатските икономики ще имат потенциал по-голям от всички останали пазарни общества в целия свят. Африка ще удвои населението си до средата на 21-ви век и ще бъде най-бързо растящият континент, като в краткосрочен план това ще бъде и най-бързо растящата икономика на планетата.

Изброените примери от световните анализи и изследвания потвърждават метафората, че светът наистина е голям и възможностите за Русе и русенския икономически растеж са необятни.

За да има обаче по-светли и оптимистични тонове в инвеститорския пейзаж на брега на Дунав, ще са нужни „железни“ гаранции, които обещаваме при провеждането на обществените поръчки. Всеки предприемач, който желае да бъде част от публично-частното партньорство в името на високите цели и критерии на нашата визия ще има равнопоставен достъп до обществените поръчки и ще може да ги печели, ако докаже нужната професионална квалификация и възможностите си за реализиране на проектите. Ще променяме адекватно административното обслужване и човешкото отношение на общинските контролни органи към дейността на предприемачите, които работят съвсместно с общинското ръководство.

РУСЕ – ГРАД С ЧИСТА, ЗЕЛЕНА И БЕЗОПАСНА ОКОЛНА СРЕДА
Чистият въздух – неприкосновено право за русенци!

Отговорното бъдещо управление изисква общината да поеме приоритетно най-после своя граждански ангажимент за чистотата на въздуха, който дишаме. Това може стане единствено и само чрез постоянен и независим мониторинг. И чрез последователна програма за намаляване на замърсителите – индустриални, битови или от транспорт. Компромиси няма да се правят с никого, защото става дума за здравето на русенци.

БОРБА ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНОТО БОГАТСТВО НА РУСЕ И ЧИСТОТАТА НА ГРАДА
Ще възстановим – там където все още е възможно – старите, и ще създаваме нови зелени площи в Русе и в селищата на общината. Русе беше градът с един от най-красивите български, градски розариуми и неподражаемо красиви паркове. Отстъплението от нивото на поддържане на това богатство е недопустимо. Като изключителна общинска компетентност, „зелената политика“ на града би следвало изцяло да се осъществява от общината чрез общинско предприятие. Трябва да се възстанови изцяло добрата практика на една, почти 100-годишна общинска структура, известна под името „Паркстрой”, която беше ликвидирана през годините.

Дейностите по чистотата на града също трябва да бъдат преосмислени и ревизирани. Сега плащаме милиони левове санкции заради закъснялото изграждане на завод за преработка на отпадъците, което е недопустимо! Договорите за сметосъбирането, обществената хигиена и управлението на сметището се нуждаят от строг контрол, а при необходимост може реално да се помисли за създаването на профилирано общинско предприятие, което ще се грижи компетентно и резултатно за чистотата и хигиената в Русе.

По-строгият контрол върху изразходваните средства за чистота и обществен порядък ще реализира икономии в бюджета на Общината. Икономисаните средствата ще инвестираме в реконструкция на общинските паркове, в това число и гробищните паркове, където е съхранена индивидуалната и семейната памет на русенци за доброто, сторено в името на града от нашите предходници. Ще проучим възможностите за изграждането на крематориум и при доказана ефективност, ще пристъпим към реализацията на подобно цивилизационно решение.

РУСЕ – ГРАД С МОДЕРНО, ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
В областта на образованието също има стотици и хиляди възможности и перспективи, които са по възможностите на едно добро и далновидно общинско управление.
– Прозрачно и честно ще работим за реализирането на националните и европейските проекти, свързани с подобряване на т. нар. „достъпна архитектурна среда“ в училищата, за осъвременяване на интериора в класните стаи, ремонта и оборудването на училищните физкултурни салони и на спортните площадки в училищните дворове.
– Ще финансираме съвместните дейности с Русенския университет, РИО и екипите на общинските училища за по-добро използване на научния потенциал и опита на изявени научни работници, учители и педагози за популяризиране на добрите практики на преподаване и възпитание на учениците.
– Целево ще финансираме подготовката и участието на училищните отбори в регионални, национални и международни състезания и турнири. За това е необходима и специална, осъществена с участието на общинските културни институции програма за подпомагане на учебния процес и извънкласната дейност в областта на изкуствата, за модерния прочит на бъдещите професии през 21-то столетие.
– Общината ще координира и подпомага дейността на ЦУТНТ, Общинския детски център, Превантивно-информационния център, спортните клубове и всички инициативи в помощ на родителската общност и училищата на територията на Община Русе.
– Ще започнем диалог с МОН за модернизиране и актуализиране на профилите в професионалните гимназии и привеждането им в синхрон с нуждите на местната икономика.
– Гарантираме безусловна подкрепа и на съвместните проекти с Русенския университет в научната дейност и обвързването на съвременните открития и достижения с икономиката на града.

РУСЕ – ГРАД С МОДЕРНО, ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Фокусът ще бъде поставен върху доизграждане на здравната система в Русе, с интензивна превенция и профилактика на населението, защото превантивната грижа е в основата на съвременната здравна система, която акцентира както върху контрола на рисковете и предотвратяване на по-голяма част от заболяванията. Това ще доведе до намаляване на преждевременната смъртност и позитивен статус на здравите хора. Усилие, което предполага постепенно преминаване от традиционния медицински модел към по-широко сътрудничество в името на здравословния начин на живот и работа, като за каузата работят всички обществени сектори.

Община Русе трябва да съхрани и да развие още по-добре предимствата си в това отношение, тъй като ние сме цивилизован регион с добре функциониращи здравни заведения – ДКЦ, диспансери, стоматология и специализрани медицински практики.

РУСЕ – ГРАД С УНИКАЛЕН КУЛТУРЕН ПРОФИЛ И СЪХРАНЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
През последните 30 години красивите здания – не само в централната част на Русе-, които са част от архитектурния ритъм на най-европейския град на България, безпаметно се рушат. Цели балкони падат върху тротоарите, като превръщат разходките по главната улица „Александровска“ в особено приключение, натоварено с отрицателни емоции. Това впечатлява и туристите. Архитектурното наследство на Русе е изоставено, но и като че ли е лишено насила от възможности за възстановяване. Все повече зацикля в едни и същи прояви и културният живот. Само Международният фестивал „Мартенски музикални дни“ се опитва, въпреки органичените си бюджети от година на година, да задържи своята привлекателност и уникална самобитност. За да преодолеем деструктивизма в това отнощшение са необходими:

1. Децентрализация на дейностите – актуализиране на статута на Международния фестивал „Мартенски музикални дни”, на Клуба на дейците на културата, на Биг бенд – Русе и на Общинския детски център за култура и изкуство, като ги обособим в приоритетни общински културни институции.
2. Повишаване на субсидията за читалищата и за сдружение „ФТТ „Найден Киров”.
3. Определяне на ясни правила кои събития и как ще бъдат финансирани от Общината.
4. Създаване на програма за насърчаване на детската и младежката аудитория.
5. Възстановяване на фестивала за съвременна градска култура „Аз, Градът” – една забравена лятна програма, за която беше създаден специален, но запуснат в последствие проект.
6. Преодоляване на статуквото на постоянните абонираните за бюджетни средства сдружения и творчески колективи, които модифицират едни и същи проекти и ги предлагат от години на гражданството.
7. Разработване на мерки за постигане на максимален ефект, като:
– Развитие на културното предприемачество и т.нар. „творчески индустрии“
– Защита и поощряване на многообразието на културния живот и новите инициативи в духовната сфера
– Създаване на възможности за реализация на артистите и творците, в т.ч. мобилност на местните таланти и привличане на артисти в Русе от Дунавския регион и от водещи държави в Европа
– Реформиране и внимателно децентрализиране на културния сектор

Във връзка с посочените по-горе проблеми на неоценимото архитектурното наследство на Русе, което е част от материалното културно наследство и на Европа, ще създадем СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪВЕТ от експерти, който ще има правомощията да съгласува проектите за строителство и ремонти в централната градска зона. Този екип ще преценява състоянието на сградния фонд, ще дава предписания за задължителни ремонти и за обновяването на сградите, ще генерира предложения за оформлението и за организацията на архитектурно-урбанистичните пространствата за публично ползване. Ще инициираме формиране и на специализиран фонд „Градско архитектурно наследство“, който ще подпомага финансово и методически собствениците на обекти – недвижимо културно наследство, когато предприемат ремонти и реконструкции, като стриктно се съблюдават действащото законодателство и нормативната база за опазване на паметниците на културата.

РУСЕ – ГРАД СЪС СПЕЦИАЛНА ГРИЖА ЗА МЛАДИТЕ И ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
Децата и младите хора са бъдещето. Те са огромен капитал, в който трябва да се инвестира постоянно, с много грижа, любов и търпение. От откриването и развитието на таланти в общинските културни институти до социалната подкрепа – грижата на общината винаги ще бъде необходима и затова трябва да бъде безусловна. Като силно позитивна демографска мярка ще предложим да бъдат освободени от такси за детските градини всички русенчета. Финансова помощ за всяко новородено дете ще получават семействата, в които родителите са изпълнили конституционното си задължение за образование на наследниците си.

Другата категория хора, която има нужда от специална подкрепа, са възрастните. Предвиждаме създаването на СЪВЕТ НА СТАРЕЙШИНИТЕ, който ще консултира кмета и екипа му по всички политики, свързани с възрастните хора. Ще се оптимизира програмата за допълнителни средства по издръжка на пенсионерските клубове и на тяхната дейност: участието във фестивали, екскурзии, културно-образователни програми. Цялата стратегия за възрастните ще минава под знака на желанието ни да осигурим ВТОРА МЛАДОСТ ЗА ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ! Което още означава: безплатно пътуване в общинския градски транспорт за всички пенсионери, навършили определена възраст; достъпна жизнена среда за инвалидите, максимален ефект на социалните и здравните грижи на общината, за да се откликне на нуждите на всички хора в неравностойно положение.

РУСЕ – ГРАД С БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ
Тук направленията са в много посоки, но ето по-важните от тях:
– Детайлизиране на възможностите за създаването на нова, модерна, европейска естетична и пространствена среда в динамиката на съвременната урбанистика и непрекъснатото и обновление
– Поощряването на клубовете по интереси и общностите от съмишленици, които практикуват разнообразни и интересни хобита
– Създаването на нови места за развлечение на младите хора. Това ще стане чрез анкетни допитвания и работа с училищата и клубовете по интереси.

СПОРТЪТ – ОБЩЕСТВЕНА НЕОБХОДИМОСТ И „ЛИЦЕ“ НА РУСЕ
Нашият град трябва да продължи да развива спортната си инфраструктура, която осигурява възможности за пълноценен отдих и физическо развитие. От години на Русе е необходим НОВ ПЛУВЕН КОМПЛЕКС, така че всички русенчета да могат, като част от училищното обучение, да се научат да плуват и това да бъде неотменима част от двигателната им култура и да е своеобразна „инвестиция“ в здравето на утрешните стопани на красивия ни град.
Специална подкрепа е необходима на масовия спорт, на детските и селските отбори, без да се игнорира и отстъпва нито на милиметър от подкрепата за водещите спортни клубове, които са неделима част от имиджа на града и носят славата му в Европа и по света. Като важен приоритет за Общината остава грижата за намиране на стабилен спонсор на футболния отбор на „Дунав“, който върви все по-надолу и по-надолу в професионалната лига.

Платформата и ВИЗИЯТА „ВИСОКО, ВИСОКО, ВИСОКО…“ ще останат отворен проект през целия мандат на кмета Галин Григоров, ако русенци му гласуват доверие и го изберат за техен върховен представител в местното самоуправление. Кандидатурата му за кметския стол не случайно е под надслова „ОБЕДИНИТЕЛ ЗА РУСЕ“. На нашия град е необходим човек с морално-волеви качества на визионер, който знае цената на всеки милиметър отвоювана съпричастност в името на утрешния ден, който заедно всички русенци могат да сътворят в настоящето. Най-важното за Русе и за русенци сега е като родолюбци и българи да осъзнаем не какво искаме да кажем ние за историята си, а какво можем да завещаем като положителни примери от днешния ден в бъдещия прочит на поколенията за стореното от нас.

Източник: galingrigorov.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *